Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2016

butterfly94
4330 dc7b 500
butterfly94
butterfly94
butterfly94
5152 9cf1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
butterfly94
0908 7569
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
0916 911b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
0904 d92f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
0592 59bf
Reposted fromsaku saku viascorpix scorpix
butterfly94
5764 090a
Reposted frommalfynka malfynka viazupelnie zupelnie
butterfly94
butterfly94
butterfly94
8552 d12e 500
Silence...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viascorpix scorpix
butterfly94
6756 7da0
Reposted fromniefajna niefajna viascorpix scorpix
butterfly94
butterfly94
Reposted fromdroID242 droID242 viascorpix scorpix
butterfly94
butterfly94
8408 8e67 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viascorpix scorpix
butterfly94
0121 9b2f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
5226 067b 500
Reposted fromkulamin kulamin viafelicka felicka
butterfly94
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl